Л.ХАНГАЙ: АВЛИГАТАЙ ХОЛБООТОЙ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЯЛЫН ХЭМЖЭЭ ЧАНГАРСАН

Дээрх үйл ажиллагааны хүрээнд 2017 онд нийт 241 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулахаас албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа 239 албан тушаалтны /2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн байдлаар Сангийн дэд сайд, Архивын ерөнхий газрын даргын албан тушаалд томилгоо хийгдээгүй болно/ мэдүүлгийг тус газрын http://www.xacxom.iaac.mn цахим мэдээллийн сүлжээнд ба...

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...

ХЭЭЛ ХАХУУЛ АВСАН ГЭХ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ДИЙЛЭНХ ХУВИЙГ ЭЗЭЛЖ БАЙНА

Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлийн дагуу Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй төрийн өндөр болон бусад албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг тухайн оны 2 дугаар улиралд багтаан Авлигатай тэмцэх газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулж, олон нийтэд нээлттэй мэдээлдэг.

2017-06-16 Дэлгэрэнгүй...