АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАВ

АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАВ

Мөн Авлигын эсрэг хуулийн 14-р зүйлийн 14.3-т зааснаар Авлигатай тэмцэх газарт мэдүүлгээ бүртгүүлэх үүрэгтэй төрийн өндөр болон бусад албан тушаалтнуудын сүүлийн 5 жилийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг тус газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд тавигддаг бөгөөд холбогдох албан тушаалтнуудын 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 оны мэдүүлэг дээрх сүлжээнд байршигдсан болно.